Kodi i Standardeve Elektrike

Kodi i Standardeve Elektrike është dokument që specifikon ndër të tjera standardet e tensionit dhe frekuencës me të cilat operon sistemi energjetik i Kosovës. Ky kod përcakton rregulla të qarta që duhet të ndiqen nga operatori i sistemit të transmetimit dhe nga gjithë shfrytëzuesit e sistemit për të siguruar që prodhimi (gjenerimi), transmetimi dhe konsumi i energjisë elektrike mund të kryhen duke përdorur rrjetin e përbashkët publik të energjisë elektrike.

Kodi i standardeve Elektrike , versioni 1.3 - Shkarko