Misioni dhe Vizioni

 

Misioni
Misioni i KOSTT-it është që të sigurojë:

  • Shërbime kualitative duke implementuar arritjet tekniko teknologjike në zhvillimin e sistemit të transmisionit;
  • Transparencë dhe jodiskriminim për shfrytëzuesit e sistemit të transmisionit në tregun konkurrues të energjisë elektrike;
  • Avansimi i pozitës së kompanisë në nivel ndërkombëtar përmes aktiviteteve të shtuara në këtë drejtim


Vizioni
“Të ofrojë shërbime të sigurta dhe të besueshme për shfrytëzuesit e sistemit të transmisionit, e përgjegjshme në aspektin social dhe mjedisor, e integruar në mekanizmat evropianë të transmisionit të energjisë elektrike, duke qenë njëkohësisht edhe fitimprurëse”.