Struktura Organizative

Kadri Kadriu

ud. Kryeshef Ekzekutiv

Nebih Haziri

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Mimoza Byqmeti

ud. Sekretare e Kompanisë

Besim Gërxhaliu

Drejtor i Departmentit të Transmisionit

Sabri Musiqi

Drejtor i Departmentit të Operimit të Sistemit

Sherif Dedaqi

ud Drejtor i Departmentit të Tregut

Abdulsatar Ibrahimi

Drejtor i Departmentit të Prokurimit

Alban Imeri

Drejtor i Departmentit të Zhvillimit të Rrjetit dhe Projekteve

Fëllënëza Xhelili-Fiqi

Drejtoreshë e Departmentit për Çështje Rregullative dhe Tarifa

Ibrahim Gashi

Drejtor i Departmentit të Burimeve Njerëzore

Azem Kastrati

ud. Drejtor e Departmentit për Shërbimet Përkrahëse

Astrit Beqa

ud. Menaxher i Zyrës Ligjore

Gazmend Kabashi

Menaxher i Zyrës për Zhvillim dhe Planifikim Afatgjatë

Zana Bajrami-Rama

Menaxhere e Zyrës për Komunikim dhe Relacione me Publikun

Jusuf Imeri

Menaxher për Cilësi dhe Politika