Profili i kompanisë

KOSTT sh.a është Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës, kompani publike me 100 % të aksioneve shtetërore. Sipas Ligjit për energjinë elektrike nr.05/L-085 të miratuar në vitin 2016, të drejtat e aksionarit ushtrohen përmes Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Operimi i transmisionit

KOSTT menaxhon Sistemin e Transmisionit të Republikës së Kosovës duke operuar me nivele të tensionit të lartë 400 kV, 220 kV dhe 110 kV. Sistemit të transmisionit i përkasin edhe transformatorët e ndërlidhur me rrjetin e shpërndarjes: 220/ 35/10 kV dhe 110/35/10(20) kV. Përgjegjësi e KOSTT është që në mënyrë të sigurt dhe të besueshme të transmetojë energjinë elektrike nga njësitë e gjenerimit deri te sistemi i shpërndarjes, 24 orë në ditë, 365 ditë në vit.

Aktualisht, rrjeti i transmisionit të Kosovës lidhet me shtetet fqinje përmes shtatë linjave ndërkufitare. Në dhjetor 2015 ka përfunduar edhe ndërtimi i linjës së tetë ndërkufitare e cila pritet të hyjë në operim. Falë pozitës qendrore gjeografike që ka shteti ynë, sistemi i transmisionit me të cilin operon KOSTT, edhe pse i vogël, paraqet një nyje shumë të rëndësishme të transmisionit në Evropën Juglindore.

Misioni

Shërbime kualitative duke implementuar arritjet tekniko teknologjike në zhvillimin e sistemit të transmisionit.

Transparencë dhe jodiskriminim për shfrytëzuesit e sistemit të transmisionit në tregun konkurrues të energjisë elektrike.

Avansimi i pozitës së kompanisë në nivel ndërkombëtar përmes aktiviteteve të shtuara në këtë drejtim.

Visioni

Të ofrojë shërbime të sigurta dhe të besueshme për shfrytëzuesit e sistemit të transmisionit,

e përgjegjshme në aspektin social dhe mjedisor, e integruar në mekanizmat evropianë të transmisionit të energjisë elektrike,

duke qenë njëkohësisht edhe fitimprurëse.

Struktura e kompanisë

Secili prej departamenteve tona në mënyrë efektive kryen funksionin e tyre të specializuar ndërsa bashkëpunojnë me njëri-tjetrin për të arritur qëllimet e kompanisë.

Struktura organizative

Sipas Licencës për Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe Licencës për Operatorin e Tregut të Energjisë Elektrike, KOSTT është përgjegjës për :

 • Planifikimin, operimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e Sistemit të Transmisionit të energjisë elektrike në Kosovë
 • Operimin efikas, ekonomik dhe të koordinuar të sistemit të transmisionit, përfshirë rrjedhat ndërkufitare
 • Balancimin e sistemit
 • Sigurimin e qasjes jo-diskriminuese për shfrytëzuesit e sistemit të transmisionit
 • Nxitjen e konkurrencës efektive për prodhim dhe furnizim me energji elektrike
 • Nxitjen e efikasitetit ekonomik në zbatimin e Rregullave të Tregut si dhe kryen aktivitetet në përputhje me Rregullat e Tregut
 • Administrimin e tregut të centralizuar të energjisë elektrike në Kosovë
 • Menaxhimin e procesit të barazimit përfundimtarë

KOSTT Sh.a.

Politika e Cilësisë

Për të arritur këto qëllime menaxhmenti dhe punonjësit e KOSTT janë të përkushtuar që në vazhdimësi të sigurohet

 • Përmbushja e kërkesave ligjore dhe rregullative
 • Përmbushja e kërkesave për integrime në Institucione Evropiane të Sektorit të Energjisë
 • Veprimi sipas përgjegjësive të ndara, autoriteteve dhe procedurave të përcaktuara
 • Përmbushja e kërkesave qe dalin nga standardi
 • Njohja dhe zbatimi në përpikmëri i standardeve të implementuara në KOSTT


 • Përmirësimi efektiv dhe i vazhdueshëm i proceseve të punës
 • Ndërveprim-ndërlidhje e mirë e të gjitha proceseve në KOSTT
 • Ngritja e vazhdueshme e aftësive dhe shkathtësive të personelit
 • Veprimi preventiv me qëllim të evitimit të jokonformiteteve
 • Njohja, zbatimi dhe rishikimi i Politikës së Cilësisë në harmoni me zhvillimin e Biznesit të KOSTT

Plani i biznesit

2018
Plani i biznesit Shkarko
2017

Plani i biznesit i rishikuar Shkarko

Plani i biznesit Shkarko

2016

Plani i biznesit Shkarko

Lokacioni

KOSOVË, Pristinë
St. Isa Boletini Nr.39

Telefoni

24/7 Kontakto
+ 383 (0) 38 501 301 225