Përcaktimi i Kapaciteteve të Transmisionit Interkonektiv (Ndërlidhës) në Kosovë

KOSTT-i është përgjegjës për përcaktimin e kapaciteteve të transmisionit ndërlidhës në Sistemin e Energjisë në Kosovë. Përcaktimi i kapaciteteve të transmisionit ndërlidhës bëhet në bazë të Procedurave të Operimit për Ankand të Kapacitetit Ndërlidhës dhe Caktim të Kapacitetit Tejkufitar, të cilat janë miratuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë të Kosovës.

Procedurat

Procedura për Alokimin e Kapaciteteve Interkonektive Shkarko këtu

Kontrata Kornizë

Kontrata Kornizë Shkarko këtu

Formularët

Aplikacioni për Regjistrim në Ankandin e Kapaciteteve Interkonektive Shkarko këtu

Formulari i Kërkesës për Transferimin e Kapacitetit Interkonektiv Shkarko këtu

Aplikacioni për ç’Regjistrim në Ankandin e Kapaciteteve Interkonektive Shkarko këtu

Forma e Ndryshimit të Informacionit Shkarko këtu

Lista e Personave të Kontaktit Shkarko këtu