Pjesëmarrja

Kërkesat për pjesëmarrje në Tregun e Energjisë Elektrike në Kosovë.

Pala e cila dëshiron të bëjë tregëti në Tregun e Energjisë Elektrike të Kosovës duhet të marrë liçensën nga Autoriteti i Rregullatorit të Kosovës dhe të nënshkruajë Marrëveshjen e Pranimit të Rregullores së Tregut me Operatorin e Tregut (KOSTT). Një shembull i Marrëveshjes së Pranimit mund të shihet në Shtojcën 2 të Rregullores së Tregut.

Lista e pjesëmarrësve të regjistruar në Tregun e Energjisë Elektrike në Kosovë deri me 29.10.2019


Nr.

Emri i kompanisë

I licencuar për

Nënshkruar

1

KOSTT - OPERATORI I SISTEMI TË TRANSMISIONIT DHE TREGUT SH.A

OPERATORIN E TREGUT TË ENERGJISË

20.03.2007

2

KOSTT - OPERATORI I SISTEMI TË TRANSMISIONIT DHE TREGUT SH.A

OPERATORIN E SISTEMIT TË TRANSMISIONIT

20.03.2007

3

KOMPANIA KOSOVARE PËR DISTRIBUIM DHE FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE (KKDFE) DIVIZIONI I SHPËRNDARJES

SHPËRNDARJE TË ENERGJISË ELEKTRIKE

20.03.2007

4

KOMPANIA KOSOVARE PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE, SH.A. - KESCO

FURNIZIMI PUBLIK ME ENERGJI ELEKTRIKE

20.03.2007

5

KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Divizioni i Gjenerimit, TC Kosova-A ("KEK")

GJENERIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE

20.03.2007

6

KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Divizioni i Gjenerimit, TC Kosova-B ("KEK")

GJENERIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE

20.03.2007

7

KelKos Energy" SH.P.K

GJENERIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE

20.03.2007

8

N.P "IBËR-LEPENC"

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

20.03.2007

9

EZPADA S.R.O

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

20.03.2007

10

ČEZ a.s

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

20.03.2007

11

APXO

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

20.03.2007

12

EFT

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

20.03.2007

13

RUDNAP Group AD

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

26.12.2008

14

EQM

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

30.09.2010

15

ALPIQ Energija RS

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

25.11.2010

16

HSE Balkan Energy d.o.o

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

18.05.2011

17

GEN-I Tirana Sh.p.k

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

12.06.2011

18

Repower Trading Česka republica s.r.o

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

15.04.2011

19

HEP KS SH.P.K

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

02.02.2013

20

MCM COMMODITIES SH.P.K

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

01.06.2013

21

DANSKE COMMODITIES KOSOVO SH.P.K

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

05.06.2013

22

YLLIADI SHP.K

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

22.08.2013

23

Energy Supply & Trade d.o.o

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

17.01.2014

24

PLC INTERNEGRO D.O.O

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

21.01.2014

25

JAS Budapest d.o.o

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

30.01.2014

26

Energia Naturalis d.o.o

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

18.02.2014

27

DANS ENERGY d.o.o Beograd

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

21.02.2014

28

KURUM International Sh.A.

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

21.02.2014

29

Petrol d.o.o Beograd

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

24.02.2014

30

Nova Commodities d.o.o

 

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

19.03.2014

31

AYEN ENERGY TRADING sh.a.

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

20.05.2014

32

FUTURE ENERGY BGR d.o.o.

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

24.07.2014

33

Network for Trading

 

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

12.08.2014

34

Naftna Industrija Srbije

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

02.09.2014

35

EPCG doo Beograd

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

17.10.2014

36

GREEN ENERGY TRADING DOO

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

12.11.2014

37

Eng Service Trade DOO

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

19.02.2015

38

A&A Group SH.P.K.

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

02.03.2015

39

Antix SH.P.K

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

31.03.2015

40

Proentra d.o.o. Beograd

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

21.04.2015

41

MVM Partner d.o.o.

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

12.05.2015

42

SEE Power Trading OOD

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

22.05.2015

43

LC ELECTRICITY SUPPLY  AND TRADING d.o.o

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

07.07.2015

44

ACM ENERGY LTD

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

26.08.2015

45

LE Trading a.s.

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

14.09.2015

46

Tinmar Energy d.o.o.

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

30.09.2015

47

EDS International KS L.L.C

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

16.05.2016

48

“GSA ENERGY” SHPK

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

16.06.2016

49

FUTURE ENERGY TRADING SH.P.K

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

07.07.2016

50

EnergoSupplier

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

19.07.2016

51

PAN INTERTRADE SH.P.K

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

19.07.2016

52

Petrol Trade Slovenija L.L.C

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

26.08.2016

53

Energy Finanncing Group AD

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

26.10.2016

54

ENEKOD d.o.o

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

19.12.2016

55

MTPS KOSOVO L.L.C

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

03.05.2017

56

STATKRAFT MARKETS GMBH

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

29.05.2017

57

ALPIQ ENERGY SE

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

08.06.2017

58

GRID ENERGY SH.P.K

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

   28.06.2017

59

ENERGY TO ENERGY sh.p.k

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

   03.11.2017

60

ALB Energy Market sh.p.k

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

 15.11.2017

61

BINDI sh.p.k

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

20.11.2017

62

NOA Energy Trade sh.p.k

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

20.12.2017

63

GRAND ENERGY DISTRIBUTION EOOD

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

01.03.2018

64

GRAND ENERGY DISTRIBUTION DOO

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

09.03.2018

65

SarrCem Sh.p.k

FURNIZIMI ME ENERGJI ELEKTRIKE

24.05.2018

66

ReNRGY Trading Group

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

13.12.2018

67

ENERCO LLC sh.p.k

FURNIZIMI ME ENERGJI ELEKTRIKE

23.04.2019

68

AYEN AS Energji sha

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

29.05.2019

69

Ener Trade sh.p.k

IMPORT DHE EKSPORT I ENERGJISË ELEKTRIKE

18.10.2019

Vërejtje: Më 20 Mars 2007,palët kanë nënshkruar Marrëveshjen Kornizë të Rregullave të Tregut. Të gjitha palët tjera, të interesuara për pjesmarrje në tregun e energjisë elektrike në Kosovë, duhet të nënshkruajnë Marrëveshjen për Aderim të Rregullave të Tregut.

Marrëveshja për Aderim në Rregullat e Tregut

Marrëveshja për Aderim Shkarko këtu

Procedurat

Para nënshkrimit të Marrëveshjes për Pranimin e Rregullores së Tregut, së pari, palët duhet të plotësojnë regjistrimin sipas Procedurës të Operimit për Regjistrim dhe Tërheqje nga Pjesëmarrja në Treg.

Procedurat e Operimit për Regjistrim dhe Tërheqja së Palëve në Treg Shkarko këtu

Format

Para nënshkrimit të Marrëveshjes për Pranimin e Rregullores së Tregut, së pari, palët duhet të plotësojnë regjistrimin sipas Procedurës të Operimit për Regjistrim dhe Tërheqje nga Pjesëmarrja në Treg.

Forma e regjistrimit Shkarko këtu

Forma e tërheqjes Shkarko këtu

Kontakti

Kontakti lidhur me çështjet e regjistrimit dhe tërheqjes

Lokacioni

Rr. Isa Boletini. Nr. 39
10000 Prishtinë

Shyqeri Morina

Menaxher i Sektorit të Administrimit dhe Zhvillimit të Tregut

Tel: +383 (0) 38 501 301 180

Fax: +383 (0) 38 549 063