Legjislacioni Primar dhe Sekondar

Ligjet

Ligji për Energjinë Elektrike (05/ L -085), miratuar në vitin 2016 Shkarko

Ligji për Energjinë (05/L-081), miratuar në vitin 2016 Shkarko

Ligji për Rregullatorin e Energjisë (05-L-084), miratuar në vitin 2016 Shkarko

Licencat

Licenca për Operatorin e Sistemit të Transmisionit Shkarko

Licenca për Operatorin e Tregut të Energjisë Shkarko


Kodi i Sjelljes dhe Etikës

Kodi i Sjelljes dhe Etikës - Shkarko këtu