Kodi i Sjelljes dhe Etikës - Shkarko këtu

Legjislacioni Primar dhe Sekondar

Ligjet

Ligji për Energjinë Elektrike (05/ L -085), miratuar në vitin 2016 Shkarko

Ligji për Energjinë (05/L-081), miratuar në vitin 2016Shkarko

Ligji për Rregullatorin e Energjisë (05-L-084), miratuar në vitin 2016Shkarko

Ligji për Energjinë Elektrike (2010/03 - L -201), miratuar në vitin 2010Shkarko

Ligji për Energjinë (2010/03-L-184), miratuar në vitin 2010Shkarko

Ligji për Rregullatorin e Energjisë (2010/03-L-185), miratuar në vitin 2010Shkarko

Licencat

Licenca për Operatorin e Sistemit të TransmisionitShkarko Raportin

Licenca për Operatorin e Tregut të EnergjisëShkarko Raportin