Alokimi vjetor i kapacitetit interkonektiv për kufirin Kosovë - Mali i Zi organizohet nga SEE CAO.

Kapacitetet vjetore në dispozicion ATC në SEE CAO Sisitemin e Ankandit

Ankandi Vjetor për alokimin e kapaciteteve të transmetuese në kufirin e zonave të kontrollit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Kosovës (KOSTT) dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike të Malit të Zi (CGES) do të zhvillohet në përputhje me:

Rregullat e Ankandit për Alokimin e Kapaciteteve në SEE CAO

Alokimi mujor i kapacitetit interkonektiv për kufirin Kosovë - Mali i Zi organizohet nga SEE CAO.

Kapacitetet mujore në dispozicion ATC në SEE CAO Sisitemin e Ankandit

Ankandi Mujor për alokimin e kapaciteteve të transmetimit në kufirin e zonave të kontrollit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Kosovës (KOSTT) dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike të Malit të Zi (CGES) do të zhvillohet në përputhje me:

Rregullat e Ankandit për Alokimin e Kapaciteteve në SEE CAO

Alokimi ditor i kapacitetit interkonektiv për kufirin Kosovë - Mali i Zi organizohet nga SEE CAO.

Kapacitetet vjetore në dispozicion ATC në SEE CAO Sisitemin e Ankandit

Alokimi ditor për alokimin e kapaciteteve transmetuese në kufirin e zonave të kontrollit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Kosovës (KOSTT) dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike të të Malit të Zi (CGES) do të zhvillohet në përputhje me:

Rregullat e Ankandit për Alokimin e Kapaciteteve në SEE CAO

Alokimi Intraditor i kapacitetit interkonektiv për kufirin Kosovë - Mali i Zi organizohet nga CGES.

Rregullat për alokimin intraditor të kapacitetit ndërmjet zonave të KOSTT SH.A ("KOSTT") dhe Operatori i Sistemit të Transmetimit (CGES sh.a.) për 2021.

Rregullat e alokimit Intraditor

CGES Platforma e alokimit