Pozita të hapura


Forma e aplikimit

Aplikacioni për punësim shkarkohet këtu

Ambienti i punës në KOSTT

KOSTT është kompani publike që mban rol shumë të rëndësishëm në sektorin e energjisë në Republikën e Kosovës. Në përmbushjen e objektivave dhe performancën e suksesshme të dëshmuar për më shumë se tetë vite të funksionimit, rol thelbësor kanë luajtur punonjësit. KOSTT aktualisht numëron 358 punëtorë nga të cilët 32% janë me përgatitje superiore profesionale duke përfshirë Doktor Shkencash dhe Magjistra, ndërkaq 26,54% të punonjësve janë inxhinier. Filozofia e politikave të resurseve njerëzore në KOSTT bazohet në ruajtjen dhe tërheqjen e personelit kualitativ duke e mbajtur kompaninë kompetitive në treg dhe njëkohësisht duke treguar përkushtimin ndaj punonjësve. Një nga objektivat strategjike të kompanisë është zhvillimi i punonjësve derisa vlerë kryesore e qasjes në punë është puna ekipore e cila zhvillohet me energji pozitive, përmes bashkëpunimit të ndërsjellët gjë që ka ndikuar në arritjen e objektivave të përcaktuara. KOSTT është i përkushtuar në krijimin e një ambienti të sigurt dhe të këndshëm për punë ku mirëqenia e punonjësve është në qendër të fokusit.