Qasja në Dokumente Publike

Në këtë adresë mund të parashtroni kërkesën për Qasje në Dokumente Publike në KOSTT

E-mail: zana.rama@kostt.com

Shkarko këtu

Ligji për qasje në dokumente publike