Ligji për ndërmarrjet publike

Shkarko këtu

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-087 për ndërmarrjet publike

Shkarko këtu

Ligji për ndërmarrjet publike

Statuti i kompanisë

Shkarko këtu

Statuti i shoqerisë aksionare “Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu” KOSTT SH.A


Politika mbi konfliktin e interesit

Shkarko këtu

Politika mbi konfliktin e interesit

Kodi i etikës dhe qeverisjes korporative

Shkarko këtu

Kodi i etikës dhe qeverisjes korporative për NPQ KOSTT