Ligji për Ndërmarrjet Publike

Shkarko këtu

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-087 për ndërmarrjet publike

Shkarko këtu

Ligji për ndërmarrjet publike

Statuti i Kompanisë

Shkarko këtu

Statuti i shoqerisë aksionare “Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu” KOSTT SH.A


Kodi i Etikës dhe Qeverisjes Korporative

Shkarko këtu

Kodi i etikës dhe qeverisjes korporative për NPQ KOSTT

Politika mbi Konfliktin e Interesit

Shkarko këtu

Politika mbi konfliktin e interesit