Ligji për Ndërmarrjet Publike

Shkarko këtu

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-087 për ndërmarrjet publike

Shkarko këtu

Ligji për ndërmarrjet publike

Shkarko këtu

Ligji Nr. 05/L-009 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-111


Statuti i Kompanisë

Shkarko këtu

Statuti i shoqerisë aksionare “Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu” KOSTT SH.A

Politika mbi Konfliktin e Interesit

Shkarko këtu

Politika mbi konfliktin e interesit


Kodi i Etikës dhe Qeverisjes Korporative

Shkarko këtu

Kodi i etikës dhe qeverisjes korporative për NPQ KOSTT