Fakte të shpejta për KOSTT


Emri i regjistruar: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A.

Adresa : Rr. Isa Boletini Nr.39, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit: 811284512

Data e themelimit: 1 korrik 2006

Licencat nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë: Licenca për Operim të Sistemit të Transmetimit dhe Licenca për Operim të Tregut të Energjisë Elektrike

Pronari i aksioneve: 100% Republika e Kosovës. Sipas Ligjit për energjinë elektrike nr.05/L-085 të miratuar në vitin 2016, të drejtat e aksionarit ushtrohen përmes Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Kryesuesi i Bordit te Drejtoreve: Jeton Mehmeti

Kryeshef Ekzekutiv: ud. Kadri Kadriu


Gjatësia e përgjithshme e linjave të transmetimit që menaxhohen nga KOSTT sh.a është 1391.3 km

→ linja 400kV – 279.7 km

→ linja 220kV – 231.8 km

→ linja 110kV – 873.1 km.


Nënstacione

→ 1 Nënstacion 400/220 kV me kapacitet të transformatorëve 1200 MVA

→ 2 Nënstacion 400/110 kV me kapacitet të transformatorëve 1200 MVA

→ 3 Nënstacione 220/110 kV me kapacitet të transformatorëve 1350 MVA

→ 1 Nyje shpërndarës 220 kV

→ 1 Nënstacion 220/35/10 kV me kapacitet të transformatorëve 80 MVA

→ 28 Nënstacione 110/(35 ose 10) kV me kapacitet transformatorëve 2080 MVA

Kapacitetet bartëse të transmetimit : 1700 MW


Falë pozitës qendrore gjeografike që ka shteti ynë, sistemi i transmisionit me të cilin operon KOSTT, edhe pse i vogël, paraqet një nyje shumë të rëndsishme të transmisionit në Evropën Juglindore

Linjat interkonektive në Sistemin Transmetues të Kosovës :

→ 1 linjë 400 kV Kosovë - Serbi

→ 1 linjë 400 kV Kosovë - Malin e Zi

→ 1 linjë 400 kV Kosovë – Maqedoninë

→ 1 linjë 400 kV Kosovë – Shqipëri

→ 1 linjë 220 kV Kosovë - Serbi

→ 1 linjë 220 kV Kosovë – Shqipëri

→ 2 linja 110 kV Kosovë - Serbi