FTESË PËR TENDER PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË REZERVAVE MANUALE PËR RESTAURIMIN E FREKUENCËS


11/23/2021

Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu i Kosovës – KOSTT Sh. A.

Adresa :                       Rruga: Isa Boletini  Nr.39, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Personi Kontaktues :   Shyqeri Morina, Menaxher i Sektorit për Administrim dhe Zhvillim të Tregut

E-mail Adresa:             shyqeri.morina@kostt.com

FTESË PËR TENDER

PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË REZERVAVE MANUALE PËR RESTAURIMIN E FREKUENCËS

Sipas Ligjit për Energjinë Elektrike, KOSTT menaxhon dhe operon me sistemin e transmetimit të energjisë elektrike të Kosovës.

Me qëllim të operimit stabil dhe të besueshëm të sistemit elektroenergjetik, KOSTT është i obliguar të sigurojë shërbimet ndihmëse, pjesë e së cilës është Rezerva  Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR). KOSTT është i obliguar të bëjë prokurimin për këto shërbime ndihmëse në tregun e energjisë elektrike nga ofruesit e shërbimeve, të cilët i plotësojnë kushtet administrative dhe teknike të ofrojnë shërbimin e Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR), në pajtim me Procedurën për Tregtimin e Energjisë të miratuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë.

KOSTT fton Palët e interesuara, që janë të kyçura në Zonën LFC KOSTT dhe Zonën LFC OST dhe i plotësojnë kushtet për ofrimin e shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës, të marrin pjesë në tenderin e organizuar nga KOSTT për ofrimin e shërbimit të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR) të  rregullimit ngritës për vitin 2022.

  1. Përshkrim i shkurtër i procedurës së tenderimit dhe kualifikimit.

Tenderi për ofrimin e shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës do të organizohet për:

Ofrimin e shërbimit të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR) të rregullimit ngritës me kapacitet 100 MW. Palët ofertat e tyre mund ti dorëzojnë për kapacitet në brezin mes 5 MW dhe 100 MW.

Palët e interesuara që mund të ofrojnë shërbimin mund të kërkojnë tender dosjen nga personi kontaktues, e cila përbëhet nga:

  1. KOSTT – Kushtet e Përgjithshme për Prokurimin e Shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës;
  2. KOSTT – Shpjegimet për Kontratat e Shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës dhe Udhëzimet Tenderuese;
  3. KOSTT – Kriteret për Vlerësimin e Ofertave për Shërbimet e Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës;
  4. KOSTT – Forma për Dorëzimin e Ofertave për Ofrimin e Shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës;
  5. KOSTT – Shablloni i Kontratës për Shërbimet e Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës.

 

Palët e interesuara Ofertën duhet ta dorëzojnë në një zarf me shënimin:

Oferta për Rezervën Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR)-KOSTT- shënohet emri i subjektit dhe adresa e Palës që dorëzon ofertën – Zarfi Nr.1.

Në Zarfin Nr. 1 vendosen në zarfe të veçanta:

  • Zarfi Nr. 2 me Kushtet Teknike dhe Administrative, i cili përmban dokumentet e kërkuara në të cilin shënohet “Oferta për Rezervën Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR)-KOSTT-Kushtet teknike dhe administrative”, emri i subjektit dhe adresa e të cilit e dorëzon ofertën; 
  • Zarfi  Nr. 3 me Ofertën komerciale me çmim përkatës, në të cilin shënohet “Oferta për Rezervën Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR)-KOSTT-Oferta komerciale”,  emri i subjektit dhe adresa e të cilit e dorëzon ofertën sipas  “Formës për Dorëzimin e Ofertave për Ofrimin e Shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës”.

Pala që nuk i plotëson kushtet teknike dhe administrative në përputhje me Kushtet e Përgjithshme për Prokurimin e Shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR) do të diskualifikohet dhe pala do të njoftohet për arsyet e diskualifikimit para datës së caktuar për hapjen e ofertave komerciale. Nëse pala diskualifikohet, Oferta komerciale e palës përkatëse nuk do të hapet.

Pala e cila diskualifikohet ka të drejtë të paraqes ankesë me shkrim për shkeljen eventuale, përmes e-mailit tek KOSTT, brenda 24 orësh nga momenti i njoftimit nga KOSTT. Në këtë ankesë, ankimuesi duhet të paraqes emrin dhe adresën, referimin për procedurën konkrete, ku ka marrë pjesë, bazën ligjore dhe përshkrimin e shkeljes së pretenduar.

Hapja e ofertave komerciale të palëve të kualifikuara do të jetë publike dhe palët e interesuara kanë të drejtë të marrin pjesë në ceremoni, ku do të bëhet radhitja e ofertave nga oferta më e lirë.

KOSTT mundet që në çdo kohë deri në lidhjen e kontratës për ofrimin e shërbimeve   të Rezervave Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR) të anulojë pjesërisht ose tërësisht tenderin/ftesën për oferta për mFRR, dhe palët ofertuese me dorëzimin e ofertës pranojnë dhe njohin këtë të drejtë të KOSTT-it.

  1. Afatet kohore,   Datat kyçe për këtë xhiro të tenderit janë dhënë në tabelë:

Afati i fundit për dorëzimin e shprehjes së interesit

30.11.2021

Afati i fundit për dorëzimin e tenderit

13.12.2021

Njoftimi i palëve për kualifikim

15.12.2021

Dorëzimi  i ankesave nga palët e diskualifikuar

16.12.2021

Përgjigje në ankesat e palëve

17.12.2021

Hapja e pjesës komerciale të tenderëve të palëve të kualifikuara

20.12.2021

Njoftimi i rezultateve të tenderit

24.12.2021

Afati i fundit për nënshkrimin e Marrëveshjes për Shërbimin e Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës

30.12.2021

Data indikative e fillimit të ofrimit të shërbimit

01.01.2022, në ora 00:00, apo sipas  njoftimit me shkrim nga KOSTT

 

 

Dokumentet e nënshkruara duhet të dorëzohen në KOSTT me shkrim nëpërmes postës ose të dorëzohen në kopje fizike në selinë e KOSTT-it në adresën: Operator Sistemi Transmisioni dhe Tregu – KOSTT sh.a., Rr. Isa Boletini, Nr. 39.  10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, para afatit të fundit për dorëzimin e tenderit.

Për informata shtesë dhe pyetje sqaruese palët mund të adresojnë e-mail te:  Shyqeri Morina, përmes e-malit: shyqeri.morina@kostt.com, në kopje, cc: skender.gjonbalaj@kostt.com

Nuk lejohet dhe nuk pranohet asnjë komunikim telefonik ndërmjet palëve dhe zyrtarëve të KOSTT-it lidhur me “Ofertat për Rezerva Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR)-KOSTT”.

Shënim: Të gjitha informatat dhe dokumentacioni i hartuar nga KOSTT dhe të pranuara nga palët përkatëse në këtë tender janë pronësi intelektuale e KOSTT Sh.A.