FTESË PËR TENDER PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË REZERVAVE MANUALE PËR RESTAURIMIN E FREKUENCËS


11/8/2023

Sipas Ligjit për Energjinë Elektrike, KOSTT menaxhon dhe operon me sistemin e transmetimit të energjisë elektrike të Kosovës.

Me qëllim të operimit stabil dhe të besueshëm të sistemit elektroenergjetik, KOSTT është i obliguar të sigurojë shërbimet ndihmëse, pjesë e së cilës është Rezerva Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR). KOSTT është i obliguar të bëjë prokurimin për këto shërbime ndihmëse në tregun e energjisë elektrike nga ofruesit e shërbimeve, të cilët i plotësojnë kushtet administrative dhe teknike të ofrojnë shërbimin e Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR), në pajtim me Procedurën për Tregtimin e Energjisë të miratuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë.

KOSTT fton palët e interesuara, që janë të kyçura në Zonën LFC KOSTT dhe Zonën LFC OST dhe i plotësojnë kushtet për ofrimin e shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës, të marrin pjesë në tenderin e organizuar nga KOSTT për ofrimin e shërbimit të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR) për vitin 2024.

  1. Përshkrim i shkurtër i procedurës së tenderimit dhe kualifikimit.

Tenderi për ofrimin e shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës do të organizohet në dy Llote:

Llot 1: Ofrimi i shërbimit të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR) të rregullimit ngritës me kapacitet 150MW. Palët mund të dorëzojnë ofertat e tyre për kapacitet në brezin mes 1MW dhe 150MW.

Llot 2: Ofrimi i shërbimit të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR) të  rregullimit zbritës me kapacitet 30MW. Palët mund të dorëzojnë ofertat e tyre për kapacitet në brezin mes 1MW dhe 30MW.

Palët e interesuara mund të kërkojnë dosjen e tenderit nga personi kontaktues, e cila përbëhet nga:

  1. KOSTT – Kushtet e Përgjithshme për Prokurimin e Shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës;
  2. KOSTT – Shpjegimet për Kontratat e Shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës dhe Udhëzimet Tenderuese;
  3. KOSTT – Kriteret për Vlerësimin e Ofertave për Shërbimet e Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës;
  4. KOSTT – Forma për Dorëzimin e Ofertave për Ofrimin e Shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës;
  5. KOSTT – Shablloni i Kontratës për Shërbimet e Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës.

Palët e interesuara mund të dorëzojnë ofertën e tyre për Llotet që konsiderojnë se mund të ofrojnë shërbimin (për një apo dy Llotet).

Oferta duhet të dorëzohet në një zarf me shënimin:

Oferta për Rezervën Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR)-KOSTT-(Shënohen Llotët për të cilat është dhënë ofertë), dhe shënohet emri i subjektit dhe adresa e të cilit e dorëzon ofertën – Zarfi Nr.1.

Në Zarfin Nr. 1 vendosen në zarfe të veçanta:

  • Zarfi  me Kushtet Teknike dhe Administrative, i cili përmban dokumentet e kërkuara në të cilin shënohet “Oferta për Rezervën Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR)-KOSTT-Kushtet teknike dhe administrative” dhe emri i subjektit dhe adresa e të cilit e dorëzon ofertën; 
  • Zarfet me Oferta Komerciale me çmimet përkatëse për secilin Llot veç e veç, në të cilët shënohet “Oferta për Rezervën Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR)-KOSTT-(Shënohet Lloti përkatës për të cilën dorëzohet oferta komerciale)-Oferta Komerciale” dhe emri i subjektit dhe adresa e të cilit e dorëzon ofertën sipas  “Formës për Dorëzimin e Ofertave për Ofrimin e Shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës për Llot-in përkatës”.

Pala, që nuk i plotëson kushtet teknike dhe administrative në përputhje me Kushtet e Përgjithshme për Prokurimin e Shërbimeve të Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR) do të diskualifikohet dhe pala do të njoftohet për arsyet e diskualifikimit para datës së caktuar për hapjen e ofertave komerciale. Nëse pala diskualifikohet, Oferta komerciale e palës përkatëse nuk do të hapet.

Pala, e cila diskualifikohet ka të drejtë të paraqes ankesë me shkrim për shkeljen eventuale, përmes e-mailit tek KOSTT, brenda 24 orësh nga momenti i njoftimit nga KOSTT. Në këtë ankesë, ankimuesi duhet të paraqes emrin dhe adresën, referimin për procedurën konkrete, ku ka marrë pjesë, bazën ligjore dhe përshkrimin e shkeljes së pretenduar.

Hapja e ofertave komerciale të palëve të kualifikuara do të jetë publike dhe palët e interesuara kanë të drejtë të marrin pjesë në ceremoni, ku do të bëhet radhitja e ofertave nga oferta më e lirë.

KOSTT mundet që në çdo kohë deri në lidhjen e kontratave për ofrimin e shërbimeve   të Rezervave Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR) të anulojë pjesërisht ose tërësisht tenderin/ftesën për oferta për mFRR, dhe palët ofertuese me dorëzimin e ofertës pranojnë dhe njohin këtë të drejtë të KOSTT-it.

 

Afati i fundit për dorëzimin e shprehjes së interesit

  21.11.2023

Afati i fundit për dorëzimin e tenderit

30.11.2023

 

Njoftimi i palëve për kualifikim/diskualifikim

Brenda 2 Dite Pune,

pas përmbylljes së procesit për kualifikim

Dorëzimi  i ankesave nga palët e diskualifikuara

Brenda 24h,

nga momenti i pranimit të njoftimit për diskualifikim nga KOSTT

Vendimi i miratimit për pranim ose jo të ankesës

Brenda 24h (Dite Pune),

nga marrja e ankesës së ankimuesit

 

Hapja e pjesës komerciale të tenderëve të palëve të kualifikuara

Brenda 1 Ditë Pune

(Hapja e ofertave komerciale  të palëve të kualifikuara do të jetë publike dhe për datën e hapjes do të njoftohet paraprakisht)

Njoftimi i rezultateve të tenderit

Brenda 1 jave,

pas përzgjedhjes

Afati i fundit për nënshkrimin e Kontratës për Shërbimin e Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës

Brenda 15 ditë kalendarike,

pas komunikimit të rezultateve  të tenderit

Data indikative e fillimit të ofrimit të shërbimit

01.01.2024, ora 00:00,

ose sipas njoftimit me shkrim nga KOSTT

  1. Afatet kohore,   Datat kyçe për këtë xhiro të tenderit janë dhënë në tabelë:

 

Dokumentet e nënshkruara duhet të dorëzohen në KOSTT me shkrim nëpërmes postës ose të dorëzohen në kopje fizike në selinë e KOSTT-it në adresën: Operator Sistemi Transmisioni dhe Tregu – KOSTT SH.A., Rr. Isa Boletini, Nr. 39.  10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, para afatit të fundit për dorëzimin e tenderit.

Për informata shtesë dhe pyetje sqaruese palët mund të adresojnë e-mail te:  Shyqeri Morina, përmes e-malit: shyqeri.morina@kostt.com , në kopje, cc: burbuqe.hasani@kostt.com . Nuk lejohet dhe nuk pranohet asnjë komunikim telefonik ndërmjet palëve dhe zyrtarëve të KOSTT-it lidhur me “Ofertat për Rezerva Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR)-KOSTT”.

Shënim: Të gjitha informatat dhe dokumentacioni i hartuar nga KOSTT dhe të pranuara nga palët përkatëse në këtë tender janë pronësi intelektuale e KOSTT SH.A.