Konsultim Publik- Amendamentimi i draft dokumentit Metodologjia për llogaritjen e çmimit të jobalancit


6/10/2024

Ju njoftojmë mbi hapjen e konsultimit publik me rastin e amendamentimit të draft dokumentit Metodologjia për llogaritjen e çmimit të jobalancit, e cila pritet të aprovohet nga ZRrE pas fazës së konsultimit.

Palët e interesuara mund të dërgojnë komentet, sugjerimet apo vërejtjet deri me datë 24.06.2024 tek adresa shukrije.fetahaj@kostt.com

Metodologjia për llogaritjen e çmimit të jobalancit