FTESË PËR TENDER PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË REZERVAVE PËR RESTAURIMIN E FREKUENCËS


7/16/2020

1.   Përshkrim i shkurtër i procedurës së përzgjedhjes,   Sipas Ligjit për Energjinë Elektrike, KOSTT  menaxhon  dhe  operon  me  sistemin  e  transmetimit  të  energjisë  elektrike  të Kosovës.

Me  qëllim  të  operimit  stabil  dhe  të  besueshëm  të  sistemit  elektroenergjetik,  KOSTT është  i  obliguar  të  sigurojë  shërbimet  ndihmëse,  pjesë  e  së  cilës  është  Rezerva    për Restaurimin  e  Frekuencës  (FRR).  KOSTT  është  i  obliguar  të  bëjë  prokurimin  për  këto shërbime ndihmëse në tregun e energjisë elektrike nga ofruesit e shërbimeve, të cilët i plotësojnë  kushtet  administrative  dhe  teknike  të  ofrojnë  shërbimin  e  Rezervës  për Restaurimin  e  Frekuencës,  në  pajtim  me  Procedurën  për  Tregtimin  e  Energjisë  të miratuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë.

KOSTT fton palët e interesuara, që janë të kyçura në Zonën LFC KOSTT dhe i plotësojnë kushtet për ofrimin e shërbimeve të Rezervës për Restaurimin e Frekuencës, të marrin pjesë  në  tenderin  e  organizuar  nga  KOSTT  për  ofrimin  e  shërbimit  të  Rezervës  për Restaurimin  e  Frekuencës  (FRR).  Tenderi  për  ofrimin  e  shërbimeve  të  Rezervës  për Restaurimin e Frekuencës do të organizohet në tre Llote:

Llot 1: Ofrimin e shërbimeve të Rezervës Automatike për Restaurimin e Frekuencës (aFRR)  të  rregullimit  ngritës  me  kapacitet  12MW  dhe  të  rregullimit  zbritës  me kapacitet 12MW.

Llot  2:  Ofrimin  e  shërbimeve  të  Rezervës  Manuale  për  Restaurimin  e  Frekuencës (mFRR) të rregullimit ngritës me kapacitet në brezin mes 10MW dhe 67MW.

Llot  3:  Ofrimin  e  shërbimeve  të  Rezervës  Manuale  për  Restaurimin  e  Frekuencës (mFRR) të  rregullimit zbritës me kapacitet në brezin mes 10MW dhe 90MW.

Palët  e  interesuara  mund  të  kërkojnë  tender  dosjen  nga  personi  kontaktues,  e  cila përbëhet nga:

a)   KOSTT  –  Kushtet  e  Përgjithshme  për  Prokurimin  e  Shërbimeve  të  Rezervës  për Restaurimin e Frekuencës;

b)   KOSTT – Shpjegimet për Kontratat e Shërbimeve të Rezervës për Restaurimin e Frekuencës dhe Udhëzimet Tenderuese;

c)   KOSTT  –  Kriteret  për  Vlerësimin  e  Ofertave  për  Shërbimet  e  Rezervës  për Restaurimin e Frekuencës;

d)   KOSTT – Forma për Dorëzimin e Ofertave për Ofrimin e Shërbimeve të Rezervës për Restaurimin e Frekuencës;

e)   KOSTT  –  Shablloni  i  Kontratës  për  Shërbimet  e  Rezervës  për  Restaurimin  e Frekuencës.

Palët  e  interesuara  mund  të  dorëzojnë  ofertën  e  tyre  për  Lotet  që  konsiderojnë  se mund të ofrojnë shërbim (për një, dy apo të tre Llotet).

Oferta duhet të dorëzohet në një zarf me shënimin:

Oferta për Rezervën për Restaurimin e Frekuencës (FRR)-KOSTT-(Shënohen Lotët për të  cilat  është  dhënë  ofertë)”,  dhe  shënohet  emri  i  subjektit  dhe  adresa  e  të  cilit  e dorëzon ofertën – Zarfi Nr.1.

Në Zarfin Nr. 1 vendosen zarfe të veçanta:

-     Zarfi  me Kushtet Teknike dhe Administrative, i cili përmban dokumentet e kërkuara në  të  cilin  shënohet  “Oferta  për  Rezervën  për  Restaurimin  e  Frekuencës  (FRR)- KOSTT-Kushtet teknike dhe administrative” dhe emri i subjektit dhe adresa e të cilit e dorëzon ofertën;

-     Zarfet me Oferta Komerciale me çmimet përkatëse  për secilin Llot veç e veç, në të cilët  shënohet  “Oferta  për  Rezervën  për  Restaurimin  e  Frekuencës  (FRR)-KOSTT- (Shënohet    Lloti    përkatës    për    të    cilën    dorëzohet    oferta    komerciale)-Oferta Komerciale”  dhe  emri  i  subjektit  dhe  adresa  e  të  cilit  e  dorëzon  ofertën  sipas “Formës   për   Dorëzimin   e   Ofertave   për   Ofrimin   e   Shërbimeve   të   Rezervës   për Restaurimin e Frekuencës për Lotin përkatës”.

Pala,  që nuk i  plotëson kushtet  teknike dhe  administrative  në  përputhje  me  Kushtet  e Përgjithshme  për  Prokurimin  e  Shërbimeve  të  Rezervës  për  Restaurimin  e  Frekuencës (FRR)  do  të  diskualifikohet  dhe  pala  do  të  njoftohet  për  arsyet  e  diskualifikimit  para datës  së  caktuar  për  hapjen  e  ofertave  komerciale.  Nëse  pala  diskualifikohet,  Oferta komerciale e palës përkatëse nuk do të hapet.

Pala,  e  cila  diskualifikohet  ka  të  drejtë  të  paraqes  ankesë  me  shkrim  për  shkeljen eventuale,  përmes  e-mailit  tek  KOSTT,  brenda  24  orësh  nga  momenti  i  njoftimit  nga KOSTT.

Në   këtë   ankesë,   ankimuesi   duhet   të   paraqes   emrin   dhe   adresën,   referimin   për procedurën  konkrete,  ku  ka  marrë  pjesë,  bazën  ligjore  dhe  përshkrimin  e  shkeljes  së pretenduar.

Hapja  e  ofertave  komerciale  të  palëve  të  kualifikuara  do  të  jetë  publike  dhe  palët  e interesuara  kanë  të  drejtë  të  marrin  pjesë  në  ceremoni,  ku  do  të  bëhet  radhitja  e ofertave nga oferta më e lirë.

KOSTT mundet që në çdo kohë deri në lidhjen e kontratave për ofrimin e shërbimeve   të Rezervave  për  Restaurimin  e  Frekuencës   (FRR)  të  anulojë  pjesërisht  ose  tërësisht tenderin/ftesën   për   oferta   për   FRR,   dhe   palët   ofertuese   me   dorëzimin   e   ofertës pranojnë dhe njohin këtë të drejtë të KOSTT-it.

2.   Afatet kohore,   Datat kyçe për këtë xhiro të tenderit janë dhënë në tabelë:

Afati i fundit për dorëzimin e shprehjes së interesit 27.07.2020
Afati i fundit për dorëzimin e tenderit 06.08.2020, deri në ora 16:00
Njoftimi i palëve për kualifikim 12.08.2020
Dorëzimi  i ankesave nga palët e diskualifikuar 13.08.2020
Përgjigje në ankesat e palëve 17.08.2020
Hapja e pjesës komerciale të tenderëve të palëve të kualifikuara 19.08.2020
Njoftimi i rezultateve të tenderit 31.08.2020
Afati i fundit për nënshkrimin e Marrëveshjes për Shërbimin e Rezervës për Restaurimin e Frekuencës 16.09.2020, në ora 10:00
Data indikative e fillimit të ofrimit të shërbimit 01.10.2020, në ora 00:00, apo sipas  njoftimit me shkrim nga KOSTT

 

Dokumentet e nënshkruara duhet të dorëzohen në KOSTT me shkrim nëpërmes postës ose  të  dorëzohen  në  kopje  fizike  në  selinë  e  KOSTT-it  në  adresën:  Operator  Sistemi Transmisioni dhe Tregu – KOSTT sh.a., Rr. Isa Boletini, Nr. 39.  10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, para afatit të fundit për dorëzimin e tenderit.

Për informata shtesë dhe pyetje sqaruese palët mund të adresojnë e-mail te:  Shyqeri Morina, përmes e-malit: shyqeri.morina@kostt.com, në kopje, cc: skender.gjonbalaj@kostt.com

Nuk lejohet dhe nuk pranohet asnjë komunikim telefonik ndërmjet palëve dhe zyrtarëve të KOSTT-it lidhur me “Ofertat për Rezerva për Restaurimin e Frekuencës (FRR)-KOSTT”.

Shënim: Të gjitha informatat dhe dokumentacioni i hartuar nga KOSTT dhe të pranuara nga palët përkatëse në këtë tender janë pronësi intelektuale e KOSTT sh.a.

 

Shkarko dokumentin : këtu.