Nënshkruhet kontrata në mes të KOSTT dhe Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) për shërbimet e Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës, për rregullimin zbritës


9/9/2020

Në vazhdimësi të parapërgatitjeve për fillimin e operimit të pavarur të KOSTT si zonë rregulluese në kuadër të Bllokut AK dhe të punës paralele me sistemet tjera të Evropës Kontinentale procese që do të pasojnë me fillimin e zbatimit të Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT/ENTSO-E, sot më 9 shtator 2020 në Prishtinë, Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Ilir M.Shala dhe u.d. Kryeshefi Ekzekutiv i Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) z.Luigj Imeri, nënshkruan kontratën për shërbimet e Rezervës Manuale për Restaurimin  e  Frekuencës (mFRR), për rregullimin zbritës.

Bazuar në legjislacionin vendor si dhe në rregullativat e ENTSO-E, KOSTT si Operator i Sistemit të Transmetimit është i obliguar që të siguroj operimin stabil dhe të besueshëm të Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës si dhe të balancoj sistemin duke siguruar shërbimet e rezervës për restaurimin e frekuencës, të njohura si shërbimet ndihmëse.

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Shala me rastin e nënshkrimit të kontratës theksoi “Ne po vazhdojmë tutje me të gjitha parapërgatitjet e nevojshme për të filluar operimin e pavarur në momentin që do të fillojë zbatimi i  Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT/ENTSO-E, dhe kontrata që nënshkruam sot është në funksion të këtyre përgatitjeve.”

Kontrata ndërmjet KOSTT dhe KEK për shërbimet e Rezervës Manuale për Restaurimin e Frekuencës (mFRR) për rregullimin zbritës,do të filloj së zbatuari me fillimin e zbatimit të Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT/ENTSO-E dhe operimit të KOSTT si Zonë Rregulluese brenda Bllokut AK, ndërkaq procesi është zhvilluar në pajtim me Procedurën për Tregtimin e Energjisë, të miratuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë.